Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text

The Driging cham, the dance of Peling

67815 normal

<< Previous | Next >>

Resource #: 67815 (URL for reference)

  • The stag Dance or the Shazam Cham Dance (English )

Tibet and Himalayas: Terma Dance, Bhutan Cultural Library

Location: Chukha

Keywords: Cham, Chhukha, Chukha Dzong, people, Tsechu

Description:

by Dawa Tshering

གཏེར་བཏོན་པདྨ་གླིང་པ་་གིས་་དཔལ་གླིང་གིང་གསུམ་གྱི་སྐུ་འཆམ་དང་ ལྷག་པར་དུ་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོངས་གྲགས་འབད་བརྐྱབ་ནི་ཡོདཔ་་ཨིན། སྒྱུག་གིང་འཆམ་མཛད་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ཡང་ གཙོ་བོ་འདོན་འགེགས་འབྱུང་པོ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་གནོད་པ་བསྐལ་མི་ མི་ངན་དང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་གནོད་པ་བསྐལ་མི་ བར་ཆད་བཙམས་མི་ཚུ་ ཆོས་ལུ་བསྐུལ་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་འཆམ་འདི་བཙམས་གནང་ནུག། རྒྱུག་གིང་འཆམ་འདི་ སྔོན་མ་དུས་རབས་༡༠་པའི་ནང་གཏེར་མཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ ཉམས་སྣང་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ རྔ་གཡབ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་ཁམས་ནང་འབྱོནམ་ད་ དཔལ་གླིང་གིང་གསུམ་གྱི་གར་འཆམ་བསྟོན་གནངམ་ལས་ ཚུར་སྲེོལ་བཙུགས་གནང་ནུག།

Associated Resources

This resource was provided by Shejun (Documentation of Bhutan's Oral Cultures sponsored by Arcadia). The copyright holder is Shejun (only private uses permitted).

Resource type: Image

Photographer: Dawa Tshering

Photograph Date: 31/Oct/2014

| Back to all resources


Loading...